för Disciples, Malmö Pingstförsamlings ungdomsgrupp.

Detta är ett vägledande dokument, som används av Disciples Ungdomsråd i frågor om jämställdhet, diskriminering och fördomar. Disciples Ungdomsråd leds av ordförande Emanuel Möller och är en del av Malmö Pingstförsamling.

Disciples

Vi har valt att kalla ungdomsverksamheten i församlingen för ”Disciples”. På fredagar har vi ungdomskvällar som samlar 50-70 ungdomar och innehåller gemenskapsbyggande aktiviteter, kortare samling med bön, lovsång och undervisning i kristen tro, samt fika av olika slag. Disciples arrangerar också (själv och i samarbete med andra ungdomsgrupper och församlingar i Malmö och i Skåne) övriga aktiviteter, såsom läger, ungdomsdagar, konferenser och festivaler.

Vår verksamhet fokuserar på att skapa en miljö där ungdomar får vara med om:

  • Gudsmöten: Att få möta och lära känna Gud, Jesus Kristus och den Helige Ande på ett personligt plan.
  • Engagemang: Att få möjlighet att engagera sig och hjälpa till med olika saker, allt från att rigga inför LAN & Chillax, till att hjälpa till med lekar, mötesledning och annat en fredagskväll.
  • Gemenskap: Att få komma som man är och få känna sig välkommen och känna tillhörighet i gruppen.
  • Glädje: Att helt enkelt ha kul när man hänger på Disciples.

Värderingar kring jämställdhet

Precis som församlingen, vill vi låta Bibeln vara vägledande i alla frågor. Därför kommer här några värderingar som är uppbackade av bibliska principer och citat.

1. Vi tror på allas lika värde.

1 Moseboken 1:26-27 säger: ”Gud sade: ’Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.’ … Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

Vi tror att män och kvinnor utgör mänskligheten som en helhet och är skapade till Guds avbild och därmed lika mycket värda. Därför tror vi också att varje individs integritet och person ej bör kränkas, dömas eller göras åtskillnad på grund av kön, etnicitet, funktionsvariation, ålder, hudfärg, inkomst, sexuell läggning, eller religiös eller politisk åsikt. Alla ska ha samma möjlighet att delta i och påverka verksamheten.

2. Vi är kallade att visa varandra kärlek.

Jesu ord från Johannesevangeliet 13:35-36 är viktigt för oss: ”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er, skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar”.

I Matteusevangeliet 5:14, 16 säger Jesus också att: ”Ni är världens ljus.” …”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen”.

Vi vill träna lärjungar och visa på Kristi kärlek till alla människor. Därför är det viktigt för oss att skapa en miljö som präglas av kärlek, respekt och tolerans. Speciellt i situationer där människor inte kommer överens.

3. Vi tror på att mångfald är positivt.

I vår verksamhet vill vi vara välkomnande och öppna att ta emot alla människor. I 1 Korintierbrevet 12:12-26 driver Paulus en liknelse om att vi är som en kropp. En kropp har olika kroppsdelar med olika utseende och funktion, men de behöver alla varandra. På samma sätt är vi olika personer med olika bakgrund, utseende och personligheter. Vi kan alltså inte säga till den andre att vi inte behöver varandra, för det gör vi. Mångfald kompletterar oss och visar på att vi tillhör en och samma mänsklighet.

Praktiska principer och mål

Med dessa värderingar vill vi arbeta med några praktiska principer och mål.

  • Ingen som deltar i vår verksamhet ska känna sig diskriminerad på grund av hudfärg, kön, ålder, funktionsvariation, inkomst, sexuell läggning eller religiös eller politisk övertygelse.
  • Vi vill uppmuntra till och erbjuda vägledning i konstruktiv konflikthantering för våra deltagare.
  • Vi vill motarbeta stereotypa könsnormer genom att erhålla undervisning, gemensamma aktiviteter som inte gör värderande skillnader på könen, samt låta inbjudningar till verksamheten vara öppna och tydliga.
  • Bygga en trygg och god gemenskap genom att ha ledare på plats i vår verksamhet med förtroendet att vara goda förebilder.
  • Vi vill motarbeta fördomar genom att bjuda in till samtal och undervisning där man synliggör och ifrågasätter vanliga fördomar i samhället.